Algemene voorwaarden

Definities


1. Spixels, gevestigd te Naaldwijk onder KvK nr. 60016019.
2. Klant: degene met wie Spixels een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Spixels en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of
namens Spixels.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden
van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Spixels zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders
vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in
het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het
aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Spixels zich het recht
voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te
trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Spixels slechts, nadat de klant deze
schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1. Alle prijzen die Spixels hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Spixels hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Spixels te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Spixels vastgesteld op grond van
de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Spixels, geldend voor de
periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Spixels een totaalbedrag zijn overeengekomen,
is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan
niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Spixels is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Spixels de klant tijdig te laten
weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel
van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Spixels heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Spixels prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Spixels op te zeggen indien hij niet
akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Spixels gerechtigd een rente
van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij
een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en
eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Spixels.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Spixels zijn verplichtingen opschorten totdat de
klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de
klant, zijn de vorderingen van Spixels op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Spixels, dan
is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Spixels te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit
deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Spixels te
verrekenen met een vordering op Spixels.

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden
tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende
overeenkomst
o zaken van Spixels die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Spixels de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor Spixels enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Spixels voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uit.
2. Spixels heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord
en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Spixels tijdig kan beginnen aan de uitvoering
van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Spixels tijdig kan beginnen aan de uitvoering
van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor
rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte
uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-
baar aan Spixels.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking
gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn,
voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Spixels de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Spixelsredelijkerwijs verlangde
informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst
hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor
rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Spixels en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de
termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de
partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1
maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-
zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-
schrijding van deze termijn moet de klant Spixels schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom

1. Spixels behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften,
dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen,
maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Spixels (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter
beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Spixels ontvangt
geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Spixels waarvan hij weet of redelijker-
wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten
dat verspreiding ervan Spixels schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde
informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is
geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de
geheimhoudingsplicht van de klant
o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende
overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over
intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Spixels een onmiddellijk
opeisbare boete van € 5.0001.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5%
van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke
procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan
de overige rechten van Spixels waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te
vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Spixels tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door Spixels geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Spixels geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant
redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Spixels daarvan zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de
tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Spixels uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat Spixels in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet
toe leiden dat Spixels gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan
zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Spixels.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Spixels ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Spixels een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst
aan Spixels verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Spixels

1. Spixels is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover
die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Spixels aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Spixels is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Spixels aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van
(volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de
aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een
catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of
opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Spixels vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Spixels toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar
bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Spixels niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan
kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Spixels in verzuim is.
3. Spixels heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel
indien Spixels kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om
te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van Spixels in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet
aan Spixels kan worden toegerekend in een van de wil van Spixels onafhankelijke situatie,
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet
van Spixels kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en
overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,
elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen,
overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Spixels 1 of meer verplichtingen naar
de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Spixels er weer
aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd,
mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Spixels is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet
als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Spixels is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Spixels zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Spixels.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel
3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling
die het dichtst in de buurt komt van wat Spixels bij het opstellen van de voorwaarden op dat
punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Spixels is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen
tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 02 januari 2020.